Privacyverklaring


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting vanuit de WGBO. In uw dossier komen aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, met uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij bijv. uw huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dat betekent dat ik:

-          Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

-          Er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossiergegevens.

-          Ik heb als enige toegang tot uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Een keer per jaar wordt de jaarrekening en de belastingaangifte door de boekhouder gemaakt. Hij ontvangt hiervoor de facturen en de bankafschriften. Met de boekhouder zijn afspraken gemaakt over de privacy van de gegevens.

 

Na het afronden van de behandelingen zal uw dossier, conform de wettelijke termijn, nog 20 jaar bewaard worden.

 

Als cliënt heeft u het recht om ‘vergeten te worden’.  Hiertoe kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Uw dossiergegevens worden dan vernietigd.

 

Op de factuur staan alleen de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden.

-          Uw naam, adres en woonplaats

-          Uw geboortedatum

-          Datum van de behandeling

-          Behandelcode en aard van de behandeling

-          Kosten van het consult.